Interaksjonsdesign er utforming
av innhold og funksjoner

 

babypuzzle

Statoil » Universitetet i Stavanger » Lærdal Medical » Kolumbus » ConocoPhilips » Mintra » TietoEnator » First Interactive » Capgemini » Lokomotiv Media » Fasett AS » Blest AS, Stavanger2008 » Akademiet.

Statoil

"Det var nyttig å jobbe sammen med
MTO-LAB"

2006 - 2010: Utvikling av brukergrensesnitt, usability-testing, interaksjonsdesign, konseptutvikling og informasjonsarkitektur.

Statoil, ved avdelingen IT BKS SAP basis holdt seminar om brukskvalitet (usability) og hvordan ta det i bruk. Seminaret ble gjennomført som en kombinasjon av foredrag fra MTO-LAB og gruppearbeid.

Målet var å få bedre forståelse for begrepet brukskvalitet og synliggjøre muligheter med å ta brukskvalitet på alvor. Vi avdekket også noen hindringer på veien, slik som f eks våre egne holdninger og manglende kunnskap innen et område som ligger i skjæringspunktet mellom teknologi, psykologi og ergonomi.

Seminaret med MTO-LAB var vellykket, og vi fikk gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Det var nyttig å jobbe sammen med MTO-LAB.

» til toppen

Løsning:
Forelesning / Workshop

Universitetet i Stavanger

MTO-LAB har utviklet faget "Interaksjonsdesign" ved Universitetet i Stavanger.

Formål: Gjøre studentene i stand til å ta nødvendige hensyn til menneskelige faktorer ved utvikling av programvare.

Innhold: Hvordan lage gode brukergrensesnitt? Hva er brukskvalitet? Menneskelige faktorer. Hvordan brukergrensesnitt påvirker brukerne. Metoder for å evaluere design. Hvorfor bry seg om brukerne? Hvorfor mange ikke tar i bruk nye IT-løsninger. Viktige bruker-aspekt ved web-løsninger. Design for mennesker med spesielle behov (eldre, funksjonshemmede). Praktiske øvinger med evaluering av konkrete IT-verktøy, og nett-steder. Ekspert-basert testing og bruker-basert testing: muligheter og begrensninger. Psykofysiologiske målemetoder for å måle emosjonelle reaksjoner

Tidligere Menneske og Maskin

» til toppen

Løsning:
Tilretteleggelse og undervisning i faget
"Interaksjonsdesign"

Lærdal Medical

Lærdal Medical gav MTO-LAB i oppdrag å gjennomføre en vurdering av designutkast for nettbutikk/ e-commerce-løsning.

MTO-LAB har gjort en overordnet evaluering av designet. Innenfor rammen av oppdraget har vi sett på en del kriterier som generelt ansees å være viktige for brukeropplevelsen.

» til toppenbabypuzzle

Løsning:
Vurdering av designutkast

Kolumbus

Kolumbus’nettsted har mange potensielle brukere. Det er derfor viktig at nettstedet oppleves nyttig av brukerne. MTO-LAB har gjort en overordnet evaluering av nettstedet. Innenfor rammen av oppdraget har vi sett på en del kriterier som generelt ansees å være viktige for brukeropplevelsen.

Vi har vurdert web-løsningen i henhold til anerkjente retningslinjer og designstandarder. Dette bygger bl.a. på designkriterier utviklet av internasjonale forfattere, samt egen forskning som vi har utført i Rogalandsforskning.

» til toppen
Løsning:
Vurdering av brukskvalitet